คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษารับมอบโล่และเงินรางวัล ในการประกวดความสวยงาม การตกแต่งภูมิทัศน์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มช. ครั้งที่ 53

คณะวิจิตรศิลป์ นำโดยรศ.อัศวิณีย์ หวานจริง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ภัทร์ จันทะไข่สร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอ.ดร.พงษ์ศิริ คิดดี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา รับมอบโล่และเงินรางวัล ในการประกวดความสวยงาม การตกแต่งภูมิทัศน์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มช. ครั้งที่ 53

ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบโล่และเงินรางวัล ในการประกวดความสวยงาม การตกแต่งภูมิทัศน์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 53 ประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้แทน จากคณะ หน่วยงานต่างๆ ร่วมรับรางวัล ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งรางวัลชนะเลิศ สำนักงานหอพักนักศึกษา, รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์, รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะเภสัชศาสตร์, รางวัลชมเชย คณะเทคนิคการแพทย์ คณะวิจิตรศิลป์ ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562