คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงไทย เข้ามอบของที่ระลึกให้กับ รองศาสตราจารย์ อัศวิณีย์ หวานจริง

คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงไทย เข้ามอบของที่ระลึกให้กับ รองศาสตราจารย์ อัศวิณีย์ หวานจริง

เมื่อวันที่ 23ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงไทย เข้ามอบของที่ระลึกให้กับ รองศาสตราจารย์ อัศวิณีย์ หวานจริง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชยงใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565