คณะวิจิตรศิลป์จัดงานมุทิตาจิตแก่พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงานประจำปี 2564

คณะวิจิตรศิลป์ มช. นำโดย รองศาสตราจารย์ อัศวิณีย์ หวานจริง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ คณจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดงานมุทิตาจิตแก่ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงานประจำปี 2564 เพื่อเชิดชูเกียรติ และระลึกถึงคุณงามความดี ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยแรงกาย แรงใจ มีความมานะ อุตสาหะ พากเพียรพยายาม มุ่งมั่นสรรค์สร้างและพัฒนา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดมา ณ ห้อง FB 1308 อาคารสำนักงาน คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยคณะวิจิตรศิลป์ มช. มีผู้เกษียณอายุงานประจำปี 2564 จำนวน 5 ท่าน ได้แก่
.
1. รองศาสตราจารย์เกศ ชวนะลิขิกร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
3. คุณพรพิศ เดชาวัฒน์
4. คุณพรทิพย์ แซ่ตั้ง
5. คุณอินทร ขุนหล่อ

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Finarts Cmu >>>>>คลิก<<<<<