คณะวิจิตรศิลป์จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดย วิทยากรจากกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 17 มีนาคม 2564

หน่วยบริหารงานบุคคล จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดย วิทยากรจากกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง FB 1307 ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์