คณะวิจิตรศิลป์ จะจัดให้มีการบรรยายการพัฒนาหลักสูตรแบบ Outcome Based Education (OBE)

ด้วยคณะวิจิตรศิลป์ จะจัดให้มีการบรรยายการพัฒนาหลักสูตรแบบ Outcome Based Education (OBE) ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเรียน FB 1308 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่