งานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยโดยคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์