งานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงานประจำปี 2564 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิจิตรศิลป์ มช. นำโดย รองศาสตราจารย์ อัศวิณีย์ หวานจริง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงานประจำปี 2564 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อเชิดชูเกียรติ และระลึกถึงคุณงามความดี ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยแรงกาย แรงใจ มีความมานะ อุตสาหะ พากเพียรพยายาม มุ่งมั่นสรรค์สร้างและพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดมา ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยคณะวิจิตรศิลป์ มช. มีผู้เกษียณอายุงานประจำปี 2564 จำนวน 5 ท่าน ได้แก่
.
1. รองศาสตราจารย์เกศ ชวนะลิขิกร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
3. คุณพรพิศ เดชาวัฒน์
4. คุณพรทิพย์ แซ่ตั้ง
5. คุณอินทร ขุนหล่อ