ทุนฝึกงาน ASEM Work Placement ประจำปี 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM Work Placement ประจำปี 2564

จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและโทได้ฝึกงานอย่างสมดุลระหว่างฝ่ายเอเชียและยุโรป และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการทำงานข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษา

นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าร่วมการฝึกงาน ณ ประเทศเบลเยียมหรือเยอรมนี ระยะเวลา 2 – 6 เดือน (เดินทางภายในเดือนกันยายน 2564) นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเอง และจะได้รับเงินสนับสนุนเหมาจ่ายคนละ 60,000 บาท ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

มีสถานภาพเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2
มีสัญชาติไทย
มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 ในระดับปริญญาตรี และ 3.0 ในระดับปริญญาโท (นับถึงวันสมัคร)
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี (รายละเอียดในแบบฟอร์มใบสมัคร)
มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมต่างวัฒนธรรม และมีจิตสาธารณะ
สามารถเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาที่กำหนดและปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงการ

ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้
– ใบสมัครตามแบบฟอร์ม Student Application Form
– ประวัติผู้สมัคร (CV)
– ใบแสดงผลการเรียนนับถึงวันสมัคร (Academic Record)
– หนังสือตอบรับการฝึกงานจากสถานประกอบการ
– ข้อตกลงการฝึกงานตามแบบฟอร์ม Internship Agreement ที่ลงนามโดยผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

โปรดดาวน์โหลดเอกสารดังแนบ
Internship Agreement
Student Application Form
Student Report
Work Placement Evalution
แนวการปฏิบัติ
บันทึกข้อความ
ประกาศรับสมัครนักศึกษา