นศ. วจศ. มช. ร่วมกันวาดภาพบนผนัง โรงอาหารบ้านเวียงพิงค์

วันที่ 16 ถึง 24 มีนาคม 2562 นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ ชั้นปีที่ 1 สาขาศิลปะไทย และ สาขาออกแบบ  วจศ.มช. ในกิจกรรมหลัก วิชา GE กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ ร่วมกันวาดภาพบนผนัง โรงอาหารบ้านเวียงพิงค์ ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ควบคุมโดย ผศ.ดร.วรนันท์ รสวรรณี และ อ.ดร.ศุภมน พีรพรพิศาล  มี น.ส.ศยภรณ์ อาภรณ์ทิพย์ / นายเกียรติคุณ วัฒนพันธุ์ จาก Burgundy Studio ให้คำแนะนำ เป็น ที่ปรึกษาในการออกแบบ

b1