ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)