ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 (แบบสขร.1)

ดาวน์โหลดเอกสาร: สขร1 ประจำเดือนมกราคม 2563