ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220031 สังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศผลการคัดเลือก-S4220031