ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2566)

เอกสารดาวน์โหลด: รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก