ประกาศรับสมัครนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อเข้าศึกษาในโครงการพิเศษคณะวิจิตรศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง รับสมัครนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อเข้าศึกษาในโครงการพิเศษคณะวิจิตรศิลป์

ประจำปีการศึกษา 2559

——————————-

ดาวน์โหลด: รับสมัคร โครงการพิเศษเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด คณะวิจิตรศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2559

ลิงค์รับสมัคร: โครงการพิเศษเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด คณะวิจิตรศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดต่อไปนี้

โครงการที่ 1 โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางศิลปวัฒนธรรม

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 คุณสมบัติทั่วไป

1.1.1 เป็นนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2558

1.1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา (ม.4- ม.5) ไม่น้อยกว่า 2.00

1.1.3 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.2 คุณสมบัติพิเศษ

1.2.1 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้านแขนงใดแขนงหนึ่งเป็นอย่างน้อย โดยแสดงความสามารถหรือการนำเสนออย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีความสามารถทางดนตรี ฟ้อนรำ งานหัตถกรรม พิธีกรรม การอ่านและเขียนอักษรเมือง เป็นต้น

1.2.2 เป็นผู้ที่มีความสนใจและใส่ใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งของล้านนา

1.2.3 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการเป็นผู้นำหรือส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม

1.2.4 เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์

คุณสมบัติพิเศษของผู้ที่มีความสนใจเข้าโครงการพิเศษทางศิลปวัฒนธรรมนั้น ทางคณะกรรมการคัดเลือกจะเป็นผู้พิจารณาเป็นรายบุคคล ดังนั้นข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพของผู้สมัครจะมีผลต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ ผู้สมัครควรจะมีความพร้อมทางด้านจิตใจ มีสมาธิ มีความสามารถและความพร้อมที่จะนำเสนอตนเองต่อคณะกรรมการคัดเลือก

2. จำนวนรับ

จำนวน 15 คน

3. วันสอบคัดเลือก

วันเสาร์ที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558

4. สถานที่สอบ/วิชาที่สอบ/วันเวลาสอบ

ดำเนินการสอบ ณ อาคารเรียนคณะวิจิตรศิลป์

วันสอบ เวลา วิชา
 วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 09.00 – 16.30  น. สัมภาษณ์และแสดงความสามารถพิเศษ
 วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 09.00 – 10.00  น.  วิชาความรู้ทั่วไปทางศิลปวัฒนธรรม
10.00 – 12.00  น. วิชาความสามารถทางศิลปะ  (อนุญาตให้ใช้เฉพาะดินสอดำ สีไม้ และสีเมจิกเท่านั้น)
13.00 – 15.00  น. วิชาภาษาอังกฤษ
15.00 – 17.00  น. วิชาภาษาไทย

โครงการที่ 2 โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะการถ่ายภาพ

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 คุณสมบัติทั่วไป

1.1.1 เป็นนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2558

1.1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา (ม.4- ม.5) ไม่น้อยกว่า 2.50

1.1.3 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.2 คุณสมบัติพิเศษ

1.2.1 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับศิลปะการถ่ายภาพ โดยแสดงความสามารถ

หรือการนำเสนออย่างใดอย่างหนึ่ง

1.2.2 เป็นผู้ที่มีความสนใจและใส่ใจเกี่ยวกับศิลปะการถ่ายภาพ

1.2.3 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการเป็นผู้นำหรือส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศิลปะการถ่ายภาพ

1.2.4 เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยในการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์

คุณสมบัติพิเศษของผู้ที่มีความสนใจเข้าโครงการพิเศษรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะการถ่ายภาพนั้น ทางคณะกรรมการคัดเลือกจะเป็นผู้พิจารณาเป็นรายบุคคล ดังนั้นข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพของผู้สมัครจะมีผลต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ ผู้สมัครควรจะมีความพร้อมทางด้านจิตใจ มีสมาธิ มีความสามารถและความพร้อมที่จะนำเสนอตนเองต่อคณะกรรมการคัดเลือก

2. จำนวนรับ

จำนวน 15 คน

3. วันสอบคัดเลือก

วันเสาร์ที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558

4. สถานที่สอบ/วิชาที่สอบ/วันเวลาสอบ

ดำเนินการสอบ ณ อาคารเรียนคณะวิจิตรศิลป์

วัน-เวลา เวลา วิชา
 วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 09.00 – 16.30 น. สัมภาษณ์
 วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 09.00 – 12.00 น.13.00 – 15.00 น.

15.00 – 17.00 น.

วิชาเทคนิคความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะการถ่ายภาพวิชาภาษาอังกฤษ

วิชาภาษาไทย

โครงการที่ 3 โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางศิลปะการดนตรีและการแสดง

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 คุณสมบัติทั่วไป

1.1.1 เป็นนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2558

1.1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา (ม.4- ม.5) ไม่น้อยกว่า 2.00

1.1.3 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.2 คุณสมบัติพิเศษ

1.2.1 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับศิลปะการดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน และ/หรือสากล

1.2.2 เป็นผู้ที่มีความสนใจและใส่ใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ

1.2.3 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการเป็นผู้นำหรือส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศิลปะการดนตรีและการแสดง

1.2.4 เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์

คุณสมบัติพิเศษของผู้ที่มีความสนใจเข้าโครงการพิเศษทางศิลปะการดนตรีและการแสดงนั้น ทางคณะกรรมการคัดเลือกจะเป็นผู้พิจารณาเป็นรายบุคคล ดังนั้นข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพของผู้สมัครจะมีผลต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ ผู้สมัครควรจะมีความพร้อมทางด้านจิตใจ มีสมาธิ มีความสามารถและความพร้อมที่จะนำเสนอตนเองต่อคณะกรรมการคัดเลือก

2. จำนวนรับ

จำนวน 6 คน

3. วันสอบคัดเลือก

วันเสาร์ที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558

4. สถานที่สอบ/วิชาที่สอบ/วันเวลาสอบ

ดำเนินการสอบ ณ อาคารเรียนคณะวิจิตรศิลป์

วัน-เวลา เวลา วิชา
 วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 09.00 – 16.30 น. สัมภาษณ์ และแสดงทักษะด้านศิลปะการดนตรีและการแสดง
 วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 09.00 – 12.00 น.13.00 – 15.00 น.

15.00 – 17.00 น.

วิชาความรู้ทั่วไปทางศิลปะการดนตรีและการแสดงวิชาภาษาอังกฤษ

วิชาภาษาไทย

โครงการที่ 4 โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 คุณสมบัติทั่วไป

1.1.1 เป็นนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2558

1.1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา (ม.4- ม.5) ไม่น้อยกว่า 2.00

1.1.3 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.2 คุณสมบัติพิเศษ

1.2.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

ในแขนงใดแขนงหนึ่ง ดังนี้

00- 3D แอนิเมชั่น (3D Animation)

00- การออกแบบเว็บไซต์ สารสนเทศ (Web Site / Information / Cyber Space)

00- การออกแบบสื่อ (Media Design)

00- สื่อศิลปะ (Media Arts)

00- ช่างกล

00- สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือกลไก

1.2.2 เป็นผู้ที่มีความสนใจและใส่ใจเกี่ยวกับสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

1.2.3 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการเป็นผู้นำหรือส่งเสริมกิจกรรมทางด้านสื่อศิลปะ

และการออกแบบสื่อ

1.2.4 เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยในการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์

คุณสมบัติพิเศษของผู้ที่มีความสนใจเข้าโครงการพิเศษรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อนั้น ทางคณะกรรมการคัดเลือกจะเป็นผู้พิจารณาเป็นรายบุคคล ดังนั้นข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพของผู้สมัครจะมีผลต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ ผู้สมัครควรจะมีความพร้อมทางด้านจิตใจ มีสมาธิ มีความสามารถและความพร้อมที่จะนำเสนอตนเองต่อคณะกรรมการคัดเลือก บุคคลผู้พิการที่ต้องการเข้าศึกษาให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกเท่านั้นคณะกรรมการพิจารณาจากความสามารถในการเรียนรู้และไม่กระทบต่อการศึกษาภาคปฏิบัติการ

2. จำนวนรับ

จำนวนรับทั้งสิ้น 15 คน

3. วันสอบคัดเลือก

วันเสาร์ที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558

4. สถานที่สอบ/วิชาที่สอบ/วันเวลาสอบ

ดำเนินการสอบ ณ อาคารเรียนคณะวิจิตรศิลป์

วัน-เวลา เวลา วิชา
 วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 09.00 – 16.30 น. สัมภาษณ์ และแสดงความสามารถพิเศษ
 วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 09.00 – 10.30 น.10.30-12.00  น.

13.00 – 15.00 น.

15.00 – 17.00 น.

วิชาความรู้ทั่วไปด้านสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์

การออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาภาษาไทย

การดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกทั้ง 4 โครงการ

1. กำหนดวันรับสมัคร

ทั้งสี่โครงการจะดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558

2. อัตราค่าสมัครสอบ

คนละ 350 บาทต่อหนึ่งโครงการ

3. หลักฐานประกอบการสมัคร

3.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ

3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3.4 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 : พ ฉบับจริง (4 ภาคการศึกษา)

3.5 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

3.6 ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร โดยส่งมาพร้อมกับใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณา

3.7 ผู้สมัครโครงการพิเศษสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ต้องส่งแฟ้มประวัติและสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาที่สมัครตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติพิเศษ (ดูรายละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานจากเว็บไซต์ www.photoartcmu.com

3.8 ผู้สมัครโครงพิเศษสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ผู้สมัครต้องส่งประวัติบุคคล (Curriculum Vitae) ที่ระบุความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (Hardware / Software) ที่เกี่ยวข้องกับแขนงวิชาต่าง ๆ ที่สนใจ ดังต่อไปนี้

00- 3D แอนิเมชั่น (3D Animation)

00- การออกแบบเว็บไซต์ สารสนเทศ (Web Site / Information / Cyber Space)

00- การออกแบบสื่อ (Media Design)

00- สื่อศิลปะ (Media Arts)

พร้อมทั้งเขียนบรรยายทัศนคติต่อการทำงานศิลปะของตนเอง (1 หน้า A4) และผู้สมัครต้องส่งแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) ทางด้านสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ (Media Art-Media Design) และ / หรืองานสร้างสรรค์ (Creative Project)

4. ขั้นตอนการสมัคร

4.1 สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.finearts.cmu.ac.th โดยพิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครตามโปรแกรมการรับสมัครฯ ให้สมบูรณ์ครบถ้วน

4.2 ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ยืนยันการสมัคร เมื่อส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้เรียบร้อย ให้สั่งพิมพ์ใบสมัครดังกล่าวบนกระดาษขาว ขนาด A4 ทั้งนี้ เมื่อการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ผู้สมัครจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะทำการยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้ข้อมูลการสมัครล่าสุดเป็นเกณฑ์

4.3 พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครสอบ แล้วนำแบบฟอร์มไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศไทย ตามจำนวนเงินที่ปรากฏบนใบแจ้งค่าสมัครสอบ โดยชำระเงินค่าสมัครสอบสาขาวิชาละ 350 บาท

4.4 การส่งหลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

4.4.1 ใบสมัคร ที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ลงบนกระดาษขาว A4 พร้อมติดรูปถ่าย และลงลายมือชื่อในใบสมัคร ให้เรียบร้อย สมบูรณ์ครบถ้วน

4.4.2 สำเนาหลักฐานใบรับชำระเงินผ่านธนาคารเป็นเงินค่าสมัครสอบ (ส่วนที่ได้รับคืนจากธนาคาร) โดยให้ผู้สมัครเก็บตัวจริงไว้เป็นหลักฐานของตนเอง

4.4.3 เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครที่กล่าวมาข้างต้น (ตามข้อ 3)

4.4.4 ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครที่ได้ดำเนินการสมัครและสั่งพิมพ์ทางเว็บไซต์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนเท่านั้น (เอกสาร 1 ซองต่อผู้สมัคร 1 คน)

จ่าหน้าซองถึง งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

จ่าหน้าซองถึง คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จ่าหน้าซองถึง 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

จ่าหน้าซองถึง (การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ

จ่าหน้าซองถึง สาขาวิชา…………………………………………………..)

0000ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 9 ตุลาคม 2558 คณะฯ จะถือตามวันเวลาที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ เอกสารที่ส่งถึงฝ่ายรับสมัครแล้ว ถือเป็นสิ้นสุดการสมัคร ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ได้อีก คณะวิจิตรศิลป์ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบที่จัดส่งมาแล้ว และผู้สมัครฯ สามารถตรวจสอบสถานภาพการสมัครได้หลังจากส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 7 วัน

หมายเหตุ กรณีมีปัญหาหรือข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๙๔-๔๘๑๒ ในวันและเวลาราชการ

5. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือดูได้จาก http://www.finearts.cmu.ac.th โดยคณะกรรมการจะพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกจากใบสมัคร และแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

6. วันสอบคัดเลือก

ทั้งสี่โครงการจะทำการสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558

7. วันประกาศผลการสอบคัดเลือก

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ http://www.finearts.cmu.ac.th ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการนี้จะต้องแจ้งยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing House ทางเว็บไซต์ http://www.cuas.or.th (กำหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) หากไม่ดำเนินการใด ๆ จะถือว่าผู้นั้น “สละสิทธิ์” การเข้าศึกษาตามโครงการพิเศษคณะวิจิตรศิลป์ ปีการศึกษา 2559

8. เงื่อนไขการเข้าศึกษา

ผู้ที่สอบได้ตามโครงการพิเศษนี้ ต้องไม่เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และต้องไม่สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย / สถาบัน โดยการสมัครคัดเลือกระบบกลาง (Admissions) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาตามโครงการนี้ทันที

9. การขอรับคืนแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

สามารถติดต่อขอรับคืนด้วยตนเองที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9.1 ผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับคืนได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558

9.2 ผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับคืนได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 – วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีที่แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เสียหาย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่