ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220023 จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลด : ใบสมัครงาน และแบบแจ้งสถานภาพการเป็ นผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

——————————————————————————————————————————————
ประกาศคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

————————

 

ด้วยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220023 อัตราเงินเดือน 37,000 บาท สำหรับคุณวุฒิปริญญาเอก และอัตราเงินเดือน 24,000 บาท สำหรับคุณวุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ก.คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
 2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลากออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนกำหนด
 3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านถ่ายภาพหรือสาขาศิลปะและการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับสื่อภาพถ่าย
 4. ต้องมีผลคะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด (ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่ พ.ศ. 2560)

 

ข.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป คณะวิจิตรศิลป์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ในวันเวลาราชการ (หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th)

 

ค.เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

 1. สำเนาคุณวุฒิการศึกษาและสำเนาใบระเบียนผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ
 5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว                                       จำนวน 1 รูป
 6. ผลคะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ
 7. สำเนาเอกสารรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร (ชาย) จำนวน 1 ฉบับ

 

ง.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

คณะวิจิตรศิลป์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือก ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์งานบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ และทางเว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th

 

 

 

จ.หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

จะทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561      เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 2 ห้องFA1

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561

 

 

(ลงชื่อ)           กันต์  พูนพิพัฒน์

(รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์)

รองคณบดี  ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์