ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E220002 สังกัด งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์-E220002

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศภาควิชาจิตเวชศาสตร์-4.2563

เอกสารดาวน์โหลด: แนวทางการปฏิบัติการทดสอบทางด้านจิตวิทยา-pages-2