ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และสอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยา เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเลขที่ E220067 (เชิงรุก) สังกัด งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ประกาศ แนวทางการปฏิบัติการทดสอบทางด้านจิตวิทยา สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

——————————————————————————————————————————

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

และสอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยา

————————

ตามที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเลขที่ E220067 (เชิงรุก) คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 18,220 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัด งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา นั้น

บัดนี้  ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนและสอบปฏิบัติและมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)       และสอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยา ดังนี้

1. นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ

2. นายอนิรุต ผัดเป้า

3. นางสาวจิรพรรณ ธาตุรักษ์

        จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้าสอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยา ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา  08.30-16.30 น. ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการทดสอบทางด้านจิตวิทยา สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และนำเสนอแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะวิจิตรศิลป์ วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 2 FA1

 

                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                            

                             ประกาศ ณ วันที่  31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 

                                                         

(ลงนาม)             สุกรี เกษรเกศรา

(รองศาสตราจารย์สุกรี เกษรเกศรา)

รองคณบดี  ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์