ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220026 จำนวน 1 อัตรา สังกัด สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาทัศนศิลป์

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

————————

                   ตามที่ คณะวิจิตรศิลป์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220026 อัตราเงินเดือน 37,000 บาท สำหรับคุณวุฒิปริญญาเอก และอัตราเงินเดือน 24,000 บาท สำหรับคุณวุฒิ     ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา สังกัด สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ นั้น

 

บัดนี้  ระยะเวลาการเปิดรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศ ดังนี้

1. รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีสิทธิ์ทดสอบข้อเขียน ดังนี้

นางสาวMontana Torrey

2. วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน

วันที่ 3 กันยายน 2561

2.1 เวลา 09.00-10.00 น. สอบการเขียนบทความ (ตามโจทย์ที่กำหนดให้) คะแนนเต็ม 50 คะแนน

2.2 เวลา 10.15-10.45 น. สอบปฏิบัติการสอน โดยมีวิชาให้เลือกจำนวน 2 วิชา ได้แก่ 1.) Figurative Painting จิตรกรรมภาพคน 2.) Individual Project จิตรกรรมเฉพาะบุคคล โดยให้ผู้เข้าสอบเลือกวิชาใดวิชาหนึ่งมานำเสนอโดย Power Point โดยให้เตรียมแผนการสอน จำนวน 15 สัปดาห์ และหนังสืออ่านประกอบการสอน (link) คะแนนเต็ม 50 คะแนน

*ให้สำเนาสิ่งที่นำเสนอทั้งหมดให้คณะกรรมการ จำนวน 5 ชุด

2.3 เวลา 11.00 น. สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  และนำเสนองานของผู้เข้าสอบ

3. สถานที่สอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะ ชั้น 2 FA1

4. ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ป้ายปิดประกาศงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ และเว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th

 

จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการทดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์     ตามวัน เวลา และสถานที่ต่อไปด้วย

 

ประกาศ ณ วันที่  29  สิงหาคม พ.ศ. 2561

 

 

(ลงชื่อ)           กันต์ พูนพิพัฒน์

(รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์)

รองคณบดี  ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์