ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยา สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220028 สังกัด สาขาวิชาศิลปะการแสดง