ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาทัศนศิลป์ แบบ 1 และแบบ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบพิเศษ)

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาทัศนศิลป์ แบบ 1 และแบบ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบพิเศษ)