ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)

เอกสารดาวน์โหลด: รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์