ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)

เอกสารดาวน์โหลด: รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 1.1 และ 2.1