ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 : รอบพิเศษ) ANNOUNCEMENT OF FACULTY OF FINE ARTS CHIANG MAI UNIVERSITY : ELIGIBLE APPLICANTS FOR INTERVIEW EXAMINATION (SEMESTER 1/2024; SPECIAL ROUND)

รายชื่อผู้มสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวฒนธรรม แบบ 2 และ แบบ 3
ANNOUCEMENT NAME LIST FOR MASTER DEGREE PROGRAM N ART AND CULTURE MANAGEMENT TYPE 2 AND 3

รายชอผู้มสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาดนตรี แบบ 1.1 และ แบบ 2.1
ANNOUCEMENT NAME LIST FOR DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MUSIC TYPE 1.1 AND 2.1

รายชอผู้มสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์ แบบ 1 และ แบบ 2
ANNOUCEMENT NAME LIST FOR MASTER DEGREE PROGRAM IN VISUAL ART TYPE 1 AND 2

รายชอผู้มสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ แบบ 1.1 และ แบบ 2.1
ANNOUCEMENT NAME LIST DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ARTS AND DESIGN TYPE 1.1 AND 2.1

เอกสารดาวน์โหลด/ File download :