ประกาศเปลี่ยนแปลงการยื่นผลการตรวจสุขภาพของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศ มช. – เปลี่ยนแปลงการยื่นผลสุขภาพ