ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563