ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220054 สังกัด สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ จำนวน 1 อัตรา