ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาศิลปะไทย ภาควิชาศิลปะไทย ตำแหน่งเลขที่ E220064