ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน (ทดลองสอน) พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาศิลปะไทย ภาควิชาศิลปะไทย ตำแหน่งเลขที่ E220064