ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220034 สังกัด หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบสื่อ