ประชาสัมพันธ์การสอบดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการสอบดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2 ราย