ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ (คณะวิจิตรศิลป์ ปีงบประมาณ 2565)

ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการ

ทุนอุดหนุนการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

(คณะวิจิตรศิลป์ ปีงบประมาณ 2565)

  • จำนวน 9 ทุน
  • โครงการละไม่เกิน 90,000 บาท
  • ระยะเวลาการวิจัย 1 ปี
  • ผู้ประสงค์สมัครรับทุนฯ โปรดจัดส่งเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนด
ผ่านภาควิชา มายังงานบริหารงานวิจัยฯ (ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564) ค่ะ
__________________
สายชล
งานบริหารงานวิจัยฯ
โทร 4-4829