ประชุมสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประชุมสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งมีคณะวิชาที่เป็นเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมศิลปกรรมกรรมและการออกแบบเข้าร่วม 7 สถาบันการศึกษาและ 10 คณะวิชา
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร. สุกรี เกษรเกศรา คณบดี ผศ.ดร.วีระพันธ์ จันทร์หอม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและยุทธศาสตร์ อาจารย์ อ.ดร.ณัฏฐ์พัฒน์ ผลพิกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง อาจารย์ กิตติ ไชยพาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบ อาจารย์ ดร.วรรณวิทย์ เพ็ชรตีบ อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม นางสาววรษา สีสกุล หัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา นางสาวโศจิวัจน์ ใจสัตย์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นายคุณเกื้อกูล กุสสลานุภาพ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้
การประชุมสัมมนาเครือข่ายเริ่มต้นเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 256 ณ อาคารหอเปรมดนตรี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมี ผศ.ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และได้กล่าวเปิดโครงการโดย รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
การประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงตามเจตนารมณ์ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและการออกแบบในการส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนด้านการพัฒนาองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับการผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ผู้ใช้บัณฑิต ส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินการการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอุดมศึกษาตามพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของสถาบัน ส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถให้มีความทันสมัย รองรับบริบททีมีการเปลี่ยนแปลงและสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน
ขอขอบคุณภาพจาก : https://www.tsu.ac.th