ผลงานคณาจารย์/นักศึกษา 2563

ผลงานคณาจารย์/นักศึกษา 2563

รวมผลงานของคณะจารย์และนักศึกษา ที่ได้แสดงงานและรับรางวัลต่างๆ รวมถึงผลงานศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

ผลงานคณาจารย์ 2563

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

นิทรรศการ Lost in translation

นิทรรศการ Lost in translation : เวลาที่เปลี่ยนแปลง ธรรมชาติที่เปลี่ยนไปในดินแดนล้านนา โดย อาจารย์ ดร.ศิรประภา จ่าปะคัง สาขาวิชาจิตรกรรม

งานนิทรรศการ Ghostly Body

นิทรรศการ Ghostly Body ของ ผศ. ชัชวาล นิลสกุล อาจารย์สาขาวิชาจิตรกรรม

ผลงานนักศึกษา 2563

Art thesis Exhibition 2020

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ Art thesis Exhibition 2020 โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ สาขาประติมากรรม เเละสาขาศิลปะไทย

ไฉไล - Chailai : Project In Thai Art 2020

ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรายวิชา Project in Thai art

อิรัชชัยมาเสะ (irashaimase) media arts and design degree show 2020

งานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที 4 สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

Ray Thesis Exhibition

นิทรรศการภาพถ่ายศิลปนิพนธ์แบบออนไลน์ สาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์

The Thesis exhibition ‘1861’

นิทรรศการจัดแสดงศิลปนิพนธ์ ระดับปริญญาโท ภาควิชาทัศนศิลป์