พิธียกขันตั้งไหว้ครูคณะวิจิตรศิลป์

พิธียกขันตั้งไหว้ครูคณะวิจิตรศิลป์

วันที่ 16 พ.ย. 66  บุคลลากร นักศึกษาปัจจุบัน รวมถึงศิษย์เก่า ร่วมกันจัดกิจกรรม พิธียกขันตั้งไหว้ครูคณะวิจิตรศิลป์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งที่ผ่านมาคณะได้จัดพิธียกขันตั้งไหว้ครูที่สืบทอดวัฒนธรรมล้านนา ที่โดดเด่นเป็นที่รู้จัก และเป็นที่สนใจ รวมถึงเป็นการสร้างสายสัมพันธ์อันดี สร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ