พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Creative Young Designers ปี 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Creative Young Designers ปี2565 ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เกษรเกศรา คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพร้อมเครือข่ายเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ SX Grand Plenary Hall ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

โครงการ Creative Young Designers เป็นความร่วมมือระหว่างโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย โดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และโครงการ eisa (Education Institute Support Activity) โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือ และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าขาวม้าทอมือ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตร่วมกันระหว่างชุมชนผู้ผลิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ แต่ยังขาดเรื่องของไอเดีย และนวัตกรรมใหม่ รวมถึงเป็นการต่อยอดให้นักศึกษาได้มีโอกาส เปิดมุมมอง และสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบการแปรรูปให้กับชุมชนผ้าขาวม้าทอมือ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

 

หัวใจสำคัญของโครงการคือ การนำเอาความรู้ความสามารถด้านการออกแบบและการตลาดของนักศึกษาคนรุ่นใหม่ ลงพื้นที่ศึกษาปัญหาช่วยชุมชน โดยชุมชนมีสินค้าที่ดี แต่ขาดไอเดียใหม่ ๆ ในการพัฒนาต่อยอดสินค้า ทั้งการ Design และช่องทางการขายสมัยใหม่ โครงการ Creative Young Designers จึงทำหน้าที่เชื่อม 2 ส่วนนี้เข้าด้วยกัน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาและชุมชน จะทำให้เกิดสินค้าใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ยุคใหม่ เข้าถึงช่องทางการขายสมัยใหม่ ทำให้ชุมชนมีรายได้มากขึ้น และได้องค์ความรู้ใหม่เพื่อการต่อยอด ซึ่งจะทำให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

 

ขอขอบคุณรูปภาพบางส่วนจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ