ภาพบรรยากาศโครงการสัมมนาแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจำปี 2567 (KM1) จัดขึ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

ภาพบรรยากาศโครงการสัมมนาแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจำปี 2567 (KM1) จัดขึ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการ การทำแผนปฏิบัติการ และนำเสนอแผนปฏิบัติการของสโมสรนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาทุกคนรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกัน เห็นคุณค่าและความสามารถในตนเอง ด้วยการเปิดโอกาสให้ช่วยกันเสนอความคิด และช่วยกันจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานให้กับองค์กร สร้างการทำงานเชิงรุกและสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบในหน้าที่ เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศที่ดีในการจัดกิจกรรม รวมทั้งให้คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ ได้นำเสนอแผนกิจกรรมประจำปี 2567 ให้แก่ผู้บริหาร คณะกรรมการที่ปรึกษาฝายพฒนานักศึกษา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Fine Arts CMU Photo Gallery