ภาพบรรยากาศ การเปิดงานนิทรรศการผลงานดุษฎีนิพนธ์ โดยนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพบรรยากาศ การเปิดงานนิทรรศการผลงานดุษฎีนิพนธ์ โดยนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทรรศการ: WILD FIRE โดย วรรณวิทย์ เพ็ชรตีบ
นิทรรศการ: ผัสสะสู่สภาวะจิตร :วัฏจักรบุญและบาปของตุงล้านนา โดย เปศล อัศวปรมิตรชัย
จัดแสดงวันที่ 7 – 19 มิถุนายน 2565
เปิดนิทรรศการ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ด้านหน้า หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

WILD FIRE
ปัญหาต่อเนื่องที่สะสมมาอย่างยาวนานของสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ ต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติ รวมถึงการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตบนโลก สภาวะวิกฤตทางธรรมชาติ ผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์ อันเป็ นต้นเหตุสำคัญ โดยเฉพาะปัญหาไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

 

ผัสสะสู่สภาวะจิตร : วัฏจักรบุญและบาปของตุงล้านนา
ตุง มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องตำนานพุทธประวัติที่แสดงออกผ่านการกระทำหรือกรรม และถูกน มาใช้เป็น สัญลักษณ์บ่งบอกและสื่อกลางประกอบพิธีกรรมในบางช่วงเวลาของการดำรงชีวิตของชาวล้านนา ตั้งแต่การเกิด การด ารงอยู่ และการเชื่อมโยงจิตวิญญาณหลังความตาย อีกทั้งตุงถูกใช้เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงให้กับผู้คนที่มีกุศลกรรม และผู้คนที่มีอกุศลกรรม ตามร องรอยจารีตเดิมของชาวล้านนาที่ถือปฏิบัติกันมาจากอดีตถึงปัจจุบัน และค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อความเจริญทางวัตถุเริ่มเข้ามาแทนที่ รูปแบบการผลิตตุงมีการพัฒนาเปลี่ยนไป มีส่วนทำให้พิธีกรรมการใช้ตุงเริ่มเปลี่ยนแปลงจากอดีต กลับกลายเป็นการใช้ตุงเป็นเพียงสัญลักษณ์ของชาวเหนือ ทำให้คติความเชื่อของบรรพชนและหน้าที่ของตุงได้เลอะเลือนไปบ้าง วัฒนธรรมร่วมสมัยในสังคม พื้นที่ของความเข้าใจในวัฒนธรรมเก่าผสมผสานวัฒนธรรมปัจจุบัน จึงเกิด “การสร้างการรับรู้ใหม่จากตุงล้านนา” ตามคติความเชื่อที่เป็นสาระสำคัญของบรรพชนล้านนาในอดีต

 

นิทรรศการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดแสดงผลงานดุษฎีนิพนธ์ โดยนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถส่วนบุคคล โปรดใช้ประตูทางเข้า - ออก ฝั่งทิศเหนือ (ติดไร่ฟอร์ด) ด้วยประตูเข้า – ออก ฝั่งทิศใต้เป็นพื้นที่จอดรถของผู้รับบริการศูนย์ศรีพัฒน์ (มีค่าใช้จ่าย)

 

รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ >>>คลิกชมภาพบรรยากาศ<<<