ภาพบรรยากาศ โครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพบรรยากาศ คณบดีและผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์ พร้อมด้วยงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) สำหรับหัวหน้าภาควิชาและประธานกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อถ่ายทอดและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์คณะวิจิตรศิลป์มุ่งสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์คณะฯ
วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง FB1308 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ มช.