รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220027 สังกัด ภาควิชาทัศนศิลป์ (สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์)