รายชื่อผู้ได้รับรางวัล การประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 20

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

ระดับอนุบาล

ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1-3

ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4-6

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา


ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร

ระดับอนุบาล

ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1-3

ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4-6

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา


ผู้ที่ได้รับรางวัลตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ-นามสกุล
และแจ้งแก้ไขรายชื่อได้ ถึง วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2562