สรุปผลโครงการสำรวจศิลปกรรมชุมชน คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 ณ วัดหลวงฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี ร่วมสรุปผลโครงการสำรวจศิลปกรรมชุมชน คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม ตามพันธกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านล้านนาสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน รวมทั้งการนำองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และการสร้างนวัตกรรมเพื่อดำรงจิตวิญญาณประจำถิ่น สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม

 

ซึ่งได้ลงพื้นที่เข้าศึกษาเยี่ยมชมโบราณสถาน โบราณวัตถุในพื้นที่ เจดีย์ เมืองเก่าฮอด, วัดพระเจ้าโท้, วัดดอยอู่แก้ว, วัดท่าข้าม (ชยชนะ) และได้ปรึกษาพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงการ จากพ่อครู ผู้นำชุมชน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้อาวุโส โดยมีรองศาสตราจารย์อัศวิณีย์ หวานจริง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอฮอด นายวัชรายุธ์ กัววงศ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมสรุปผลโครงการฯ

 

 

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ คลิก