สารจากคณบดีเนื่องในโอกาสต้อนรับนักศึกษาใหม่คณะวิจิตรศิลป์ ถึงน้องๆ นักศึกษาใหม่ รหัส 66


สารจากคณบดีเนื่องในโอกาสต้อนรับนักศึกษาใหม่คณะวิจิตรศิลป์

ถึงน้องๆ นักศึกษาใหม่ รหัส 66 และท่านผู้ปกครองนักศึกษาทุกคน กระผมในนามตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร รุ่นพี่ และศิษย์เก่า ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนสู่รั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะวิจิตรศิลป์ เป็นลูกช้างเชือกใหม่ ต้อนรับสู่บรรยากาศของการต้อนรับน้องใหม่ด้วยไมตรีจิต รักสมัครสมานจากรุ่นพี่ และสโมสรนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ทุกท่าน นักศึกษาใหม่ทุกคนเมื่อมาอยู่ร่วมกันในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ย่อมปรับเปลี่ยนกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ด้วยการเรียนการสอนทั้งวิชาการและปฏิบัติสร้างสรรค์ศิลปะ ขอให้ทุกคนได้ใช้โอกาสของการเป็นนักศึกษานี้ในการเรียนรู้ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสร้างสัมพันธภาพใหม่กับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ สมกับที่ทุกคนต่างเข้ามาอยู่ร่วมกันด้วยความหวังและความศรัทธาอยากที่จะเป็น “นักสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ” ต่อไปในอนาคต

กระผมขอใช้โอกาสของการต้อนรับน้องใหม่และแสดงความยินดีกับท่านผู้ปกครองนี้ ร่วมเป็นหนึ่งกับการก้าวย่างสู่การเฉลิมฉลอง 40 ปี คณะวิจิตรศิลป์ สร้างความร่วมมือร่วมใจจากทุกๆ ฝ่าย ขับเคลื่อนคณะวิจิตรศิลป์ไปสู่สถาบันศิลปะชั้นนำของประเทศ สู่ความสำเร็จในอนาคตที่ท้าทายนี้ร่วมกันต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เกษรเกศรา
คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดูน้อยลง