ห้องแสดงงานคณะ | นิทรรศการ small watercolor exhibition

วันที่ 23 มีนาคม 2563 งานแสดงสีน้ำขนาดเล็ก small watercolor exhibition Visiting scholars report exhibition โดย อาจารย์ Yiwang : visiting scholar at Chiang Mai University and an associate professor at Anhui Normal University ณ ห้องแกลอรี่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่