อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการเงินและการเบิกจ่าย เพื่อให้การดำเนินงานภายในองค์กรไม่เกิดข้อผิดพลาดฯ

งานการเงิน การคลังและพัสดุ ได้จัดอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการเงินและการเบิกจ่าย เพื่อให้การดำเนินงานภายในองค์กรไม่เกิดข้อผิดพลาด และเป็นแนวทางในการวางแผนการปฎิบัติงานแก่บุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญในการปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30– 12.00 น. ณ ห้องเรียน FB 1307  ชั้น 3 อาคารเรียนและสำนักงาน