แนวทางการรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ฉบับวันที่ 9 เมษายน 2563

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศแนวการรับสมัครทุนไปเสนอผลงานต่างประเทศ 9 เมษายน 2563

เอกสารดาวน์โหลด: ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ 9 เมษายน 2563

[ประชาสัมพันธ์]

เรียน บุคลากรคณะวิจิตรศิลป์

 

สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ฉบับลงวันที่วันที่ เมษายน 2563

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามประกาศ สำหรับผู้ขอรับทุนรายใหม่ให้อ้างอิงเงื่อนไขในการขอรับทุนจากประกาศฉบับนี้

ส่วนผู้รับทุนรายเดิมให้ส่งผลงานตามเงื่อนไขของประกาศฉบับเดิม

 

กรุณาดาวน์โหลดประกาศฉบับเต็มและแผงผังแนวปฏิบัติดังแนบ

หรือที่ link

https://bit.ly/3c7T4KF

 

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

คณะวิจิตรศิลป์

โทร. 053-94-4829