โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2566

คณะวิจิตรศิลป์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2566 ขึ้นเพื่อ เป็นกิจกรรมทางด้านการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำพนักงานใหม่ ให้รู้จักหน่วยงานและได้รู้จักงานที่ต้องปฏิบัติ รับทราบถึงประกาศ ข้อบังคับ สิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ถือเป็นการให้ ข้อมูลเพื่อช่วยให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจองค์กรได้ถูกต้อง ก่อนที่จะเข้ามาปฏิบัติงาน ในหน้าที่ที่ได้ รับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านจิตใจ ให้เกิดความรัก ความผูกพันที่จะร่วม ทำงานภายใต้ความศรัทธา ไว้วางใจในการอยู่ทำงานกับองค์การ
จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ณ ธัญธารารีสอร์ท เชียงใหม่
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Fine Arts CMU Photo Gallery