โครงการผลักดันเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะวิจิตรศิลป์

chiangmaiworldheritage-1

จากการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กรมศิลปากร ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (ซีมีโอ สปาฟา) คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก ปารีส ฝรั่งเศส มีโครงการผลักดันเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก เพื่ออนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมอันชาญฉลาดของบรรพบุรุษล้านนาด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมให้ได้รับการเชิดชูเกียรติในระดับนานาชาติด้วยกระบวนการพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่การเป็นมรดกโลก

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมสัมมนานำร่องเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก เพื่อเปิดเวทีรับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากทุก ๆ ฝ่าย เช่น หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ นักวิชาการ ครูอาจารย์ นักศึกษา เจ้านายฝ่ายเหนือ ผู้ทรงคุณวุฒิ พระภิกษุ สื่อมวลชน นักขับเคลื่อนทางวัฒนธรรมคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนผู้สนใจ จำนวน 119 คน พบว่า ร้อยละ 97.47 มีความยินดีต่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองมรดกโลก และได้สะท้อนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญไว้คืออยากให้ภาครัฐและหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพในการจัดทำกระบวนการและพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก ควรให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ จัดทำโครงการอย่างต่อเนื่อง พร้อมการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและพัฒนานโยบายและแผนการดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาไปพร้อมกันทุก ๆ ฝ่าย อยากให้มีการขับเคลื่อนอย่างชัดเจน และมีการศึกษาผลกระทบเชิงบวกและลบของโครงการ

ต่อมาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมพระสังฆาธิการทั่วจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 130 รูป เพื่อลงมติสานต่อและผลักดันเมืองเชียงใหม่ให้เข้าสู่มรดกโลก ภายใต้โครงการ Chiang Mai Sacred City โดยมีองคมนตรี ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ให้เกียรติมาปาฐกถา ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และได้ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมระดับชาติและนานาชาติ ผ่านสมาคม ICOMOS 2013 เพื่อให้เกิดการกระตุ้นจิตสำนึกรักและหวงแหนในศิลปะและวัฒนธรรม อันเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าต่อการอนุรักษ์ และจัดการให้มีความยั่งยืน เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในภูมิภาคเอเชีย
หลังจาการประชุมวิชาการนานาชาติทางคณะวิจิตรศิลป์ได้จัดโครงการสัมมนาเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลกโดยคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภาร่วมกับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุนชน ผลักดันพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก โดยขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมตามกระบวนการที่ยูเนสโกกำหนดเงื่อนไขไว้ และประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้เกิดความเข้าใจตรงกัน มองไปในทิศทางเดียวกัน อันจะช่วยสร้างจิตสำนึกให้ชาวเชียงใหม่เกิดความภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่าให้เกิดการธำรงเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนให้ประจักษ์แก่ชาวโลก อีกทั้งเพื่อเปิดเวทีรับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากทุก ๆ ฝ่าย ทั้งจากคนในพื้นที่ที่เคยมีส่วนร่วมผลักดันโครงการนี้มาก่อน และจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่รับผิดชอบดูแลเรื่องโครงการมรดกโลกโดยตรง อันจะเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและภาค 94 ประชาชน สร้างเครือข่าย และแนวร่วมในการอนุรักษ์เมืองเก่าเชียงใหม่ ให้เป็นมรดกของท้องถิ่น
มรดกของชาติ และมรดกของโลก

หลังจากประชุมสัมมนาในครั้งนั้น คณะทำงานได้จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเมืองเชียงใหม่เข้าสู่กระบวนการมรดกโลกในขั้นแรก โดยเสนอข้อมูลพรรณนา (Description) และวิเคราะห์หลักเกณฑ์ (Criteria to be Accepted and Justification) พร้อมกับเสนอเหตุผลและชี้แจงเรื่องความเป็นของแท้จริงแน่นอน (Authenticity) และความสมบูรณ์ (Integrity) ของมรดกเมืองเชียงใหม่ ตลอดจนได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมรดกโลกอื่นๆ ในเอเชียที่ได้รับการเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกไปแล้ว ทั้งนี้ได้ใช้รูปแบบการทำรายละเอียดเพื่อนำไปขึ้นบัญชีชั่วคราว (Tentative List) ของยูเนสโก เพื่อเสนอขอนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 โดยได้ยื่นเอกสารไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศเพื่อให้ความสนับสนุนในหลักการและกรอบความคิด การนำเสนอเมืองเชียงใหม่ไปยังผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกของยูเนสโก เพื่อขอนำขึ้นทะเบียนมรดกโลกชั่วคราวในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกประมาณเดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 นี้.
ในช่วงระหว่างวันที่ 14 – 19 มีนาคม 2557 คณะวิจิตรศิลป์ ได้จัดโครงการเรียนรู้การจัดการเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการส่งเสริมสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ การบริการ และงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับแผนกแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เมืองหลวงพระบาง ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้จัดโครงการสัมมนาโครงการเรียนรู้การจัดการเมืองมรดกโลกหลวงพระบางขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเมืองหลวงพระบาง ก่อนและหลังการเข้าสู่เมืองมรดกโลก พร้อมการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตในเมืองมรดกโลก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำองค์ความรู้ และประสบการณ์ของการพัฒนาเมืองมรดกโลกไปพัฒนาโครงการสู่การผลักดันเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่อไป ภายใต้ความร่วมมือบรรยากาศการส่งเสริมมิตรภาพความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทย กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมกับเป็นการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่