โครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 11

โครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 11” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีการจัดต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถเชิญชวนดีไซน์เนอร์นานาชาติเข้าร่วมโครงการได้ จึงได้เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา รวมถึงสถาบันการศึกษาด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการเพื่อออกแบบและตัดเย็บชุดประจำชาติของประเทศต่างๆ ให้แก่สถานทูตหรือสถานกงสุลที่เข้าร่วมโครงการ
.
โดยมีแนวคิดการออกแบบชุดประจำชาติที่มีส่วนผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกาย แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนานาประเทศ และขยายความร่วมมือในด้านการศึกษาและการพาณิชย์
.
ในการนี้คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยส่งนักศึกษาจากสาขาวิชาการออกแบบ จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการ ภายใต้การดูแลและรับผิดชอบจากคณาจารย์ในสาขาวิชาการออกแบบจำนวน 2 ท่าน คือ 1. รองศาสตราจารย์พิศมัย อาวะกุลพาณิชย์ 2. อาจารย์ชวรจน์ ชะวะนะเวช โดยแบ่งเป็น 2 ทีมเพื่อออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายให้ประเทศต่างๆ ได้แก่
ทีมที่ 1 ออกแบบและตัดเย็บให้กับประเทศจอร์เจีย
1. นายเบญจวุฒิ โยธาวุธ
2. นางสาวชนิการต์ โมงยาม
3. นางสาวชลิตา กันทา
4. นายปริญญา รามนาถ์
5. นายอัญอานันท์ กิตตน์ธัญธร
.
ทีมที่ 2 ออกแบบและตัดเย็บให้กับสาธารณรัฐประชาชนเกาหลี
1. นายธนวัต อางิ
2. นายจิรวัฒน์ มีแก้ว
3. นายพิสิทธิ์ อินต๊ะสม
4. นายภูมินทร์ ดนัยดุริยะ
5. นางสาววีรยา อิ่นแก้วปวงคำ
.
สำหรับรายละเอียดของโครงการฯ และข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ใน
2. FaceBook : Celebration Of Silk
3. You Tube : Celebration of Silk Channel