โครงการสัมมนาสรุปแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2566 (KM3)

สัมมนาสรุปแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 6 มี.ค. 67 คณะวิจิตรศิลป์ ประกอบไปด้วย  ผู้บริหาร   คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  ผู้แทนสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา 2566 และ 2567  รวมถึงศิษย์เก่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะ เข้าร่วมสัมมนาสรุปแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพื่อนำผลสรุปและข้อเสนอนะจากการแลกเปลี่ยน มากำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป การสัมมนาครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกัน การเปิดโอกาสให้ นักศึกษาได้ช่วยกันเสนอความคิดและจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง  ช่วยสร้างสรรค์บรรยากาศที่ดีในการจัดกิจกรรมและสร้างโอกาสในการทำงานร่วมกัน โดยจัดขึ้น ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิดส์

ชมภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.720027303576960