โครงการสำนึกสาธารณะ “Public Awareness” โดยสาขาวิชาจิตรกรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการสำนึกสาธารณะ “Public Awareness” โดยสาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามงบประมาณการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การดำเนินโครงการ “สำนึกสาธารณะ ( Public Awareness) ” ในครั้งนี้ จะเป็นการดำเนินงานในลักษณะปฏิบัติงานทางด้านศิลปะร่วมกับศิลปินที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 รายการ ได้แก่

5.1 อาจารย์พรชัย ใจมา 1 สิงหาคม 2563 Chiang Mai Art Museum อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

5.2 คุณMyrtille Tibayrenc 8 สิงหาคม 2563 อาคารภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์

5.3 คุณสุทธิรัตน์ ศุภปริญญา 8 สิงหาคม 2563 อาคารภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์

5.4 อาจารย์ศรีใจ กันทะวัง 15 สิงหาคม 2563 สตูดิโอแป้นเกล็ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

5.5 คุณปิยศักดิ์ เขียวสะอาด 15 สิงหาคม 2563 อาคารภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์